Информация за попълване на формуляра

Преди попълване се уверете че използвате устройство съвместимо със системата:

Поддържани устройства
Моля, идентифицирайте се пред системата за да подадете заявление! Можете да направите това с помощта на бутона "Вход в системата" от горното меню.
ДО
КМЕТА НА СТОЛИЧНА ОБЩИНА - GDPR
ЗАЯВЛЕНИЕ
ЗА УПРАЖНЯВАНЕ НА ПРАВО НА ИЗТРИВАНЕ НА ЛИЧНИ ДАННИ
(ПРАВО „ДА БЪДЕШ ЗАБРАВЕН“)
От: *
ЕГН/ЛНЧ: *
Aдрес:
Телефон:
Ел. поща:
ЧРЕЗ:
В съответствие с чл. 37б от Закона за защита на личните данни, с настоящото заявление бих искал да упражня своето право на изтриване по чл. 17 от Регламент (ЕС) 2016/679 на следните лични данни, отнасящи се до мен:
поради приложимост на хипотезата на: *
Желая комуникацията между нас, респективно исканата от мен информация, да бъде реализирана в следната форма (отбелязва се предпочитаната форма): *
Адрес за кореспонденция:

Дата: 16.07.2024 г.

Необходими документи
1. Приложения
Списък с прикачени файлове:

Заявлението и приложените към него документи ще трябва да бъдат подписани, с помощта на "Квалифициран електронен подпис" (КЕП), на следващата стъпка от процеса (преди да бъде изпратено към администрацията).

Допълнителни документи към прикачения файл