Преди да започнете попълването на формата и прикачането на документи уверете се, че устройството от което работите е подходящо за тази система. Списък с поддържаните и допустими устройста може да намерите на адрес:
Какви устройства и операционни системи се поддържат от системата? (link)

Моля, идентифицирайте се пред системата за да подадете заявление! Можете да направите това с помощта на бутона "Вход в системата" от горното меню.
Вход в системата
ЗАЯВЛЕНИЕ
ЗА УПРАЖНЯВАНЕ НА ПРАВО НА ПРЕНОСИМОСТ НА ДАННИ
От: *
ЕГН/ЛНЧ: *
Aдрес:*
Телефон:
Ел. поща:
ЧРЕЗ:
В съответствие с чл. 37б от Закона за защита на личните данни, с настоящото заявление бих искал да упражня своето право на преносимост по чл. 20 от Регламент (ЕС) 2016/679, като (отбелязва се желания начин): *
ако това е технически осъществимо
Желая комуникацията между нас, респективно исканата от мен информация, да бъде реализирана в следната форма (отбелязва се предпочитаната форма): *
Адрес за кореспонденция:*
Дата: 07.12.2022 г.

Необходими документи
1. Приложения
Списък с прикачени файлове:

Заявлението и приложените към него документи ще трябва да бъдат подписани, с помощта на "Квалифициран електронен подпис" (КЕП), на следващата стъпка от процеса (преди да бъде изпратено към администрацията).